ชื่อหนังสือ : บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี : 2522
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มานิต โกศลอินทรีย์
บรรณานุกรม

มานิต โกศลอินทรีย์. (2522). บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มานิต โกศลอินทรีย์. 2522. "บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มานิต โกศลอินทรีย์. "บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -