ชื่อหนังสือ : บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /มานิต โกศลอินทรีย์
ปี : 2522
หมวด : Visual
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มานิต โกศลอินทรีย์
บรรณานุกรม

มานิต โกศลอินทรีย์. (2522). บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /มานิต โกศลอินทรีย์.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มานิต โกศลอินทรีย์. 2522. "บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /มานิต โกศลอินทรีย์".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มานิต โกศลอินทรีย์. "บทบาทของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร /มานิต โกศลอินทรีย์."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -