ชื่อหนังสือ : กระบวนการคัดเลือกพิธีกรและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 /เหมือนฝัน ประสานพานิช
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
DOI : 10.14457/CU.the.2005.11
หมายเลข ISBN : 974-14-1761-6
ผู้แต่ง : เหมือนฝัน ประสานพานิช
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

เหมือนฝัน ประสานพานิช. (2548). กระบวนการคัดเลือกพิธีกรและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 /เหมือนฝัน ประสานพานิช.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เหมือนฝัน ประสานพานิช. 2548. "กระบวนการคัดเลือกพิธีกรและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 /เหมือนฝัน ประสานพานิช".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เหมือนฝัน ประสานพานิช. "กระบวนการคัดเลือกพิธีกรและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 /เหมือนฝัน ประสานพานิช."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -