ชื่อหนังสือ : การบริหารคุณภาพโดยรวม /สังวร รัตนรักษ์, สุธี ปิงสุทธิวงค์, วลีพร ธนาธิคม
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-9871-57-x
ผู้แต่ง : สังวร รัตนรักษ์
บรรณานุกรม

สังวร รัตนรักษ์. (2549). การบริหารคุณภาพโดยรวม /สังวร รัตนรักษ์, สุธี ปิงสุทธิวงค์, วลีพร ธนาธิคม.
    นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้ง.

สังวร รัตนรักษ์. 2549. "การบริหารคุณภาพโดยรวม /สังวร รัตนรักษ์, สุธี ปิงสุทธิวงค์, วลีพร ธนาธิคม".
    นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้ง.

สังวร รัตนรักษ์. "การบริหารคุณภาพโดยรวม /สังวร รัตนรักษ์, สุธี ปิงสุทธิวงค์, วลีพร ธนาธิคม."
    นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้ง, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -