ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /กฤษณ์ เทียนอินทร์
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-09-2486-7
ผู้แต่ง : กฤษณ์ เทียนอินทร์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

กฤษณ์ เทียนอินทร์. (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /กฤษณ์ เทียนอินทร์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

กฤษณ์ เทียนอินทร์. 2548. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /กฤษณ์ เทียนอินทร์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

กฤษณ์ เทียนอินทร์. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /กฤษณ์ เทียนอินทร์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -