ชื่อหนังสือ : การถ่ายทอดวิธีการปรับปรุงดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนปะหล่อง บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /สุพัตรา บุตรพลวง
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุพัตรา บุตรพลวง
บรรณานุกรม

สุพัตรา บุตรพลวง. (2549). การถ่ายทอดวิธีการปรับปรุงดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนปะหล่อง บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /สุพัตรา บุตรพลวง.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

สุพัตรา บุตรพลวง. 2549. "การถ่ายทอดวิธีการปรับปรุงดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนปะหล่อง บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /สุพัตรา บุตรพลวง".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

สุพัตรา บุตรพลวง. "การถ่ายทอดวิธีการปรับปรุงดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนปะหล่อง บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /สุพัตรา บุตรพลวง."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปีเกษตรกร

สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด