ชื่อหนังสือ : นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน /นิพนธ์ ทวีชัย...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นิพนธ์ ทวีชัย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

นิพนธ์ ทวีชัย. (2549). นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน /นิพนธ์ ทวีชัย...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิพนธ์ ทวีชัย. 2549. "นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน /นิพนธ์ ทวีชัย...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิพนธ์ ทวีชัย. "นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน /นิพนธ์ ทวีชัย...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -