ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /บุษบา กนกศิลปธรรม
ปี : 2549
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บุษบา กนกศิลปธรรม
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

บุษบา กนกศิลปธรรม. (2549). การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /บุษบา กนกศิลปธรรม.
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บุษบา กนกศิลปธรรม. 2549. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /บุษบา กนกศิลปธรรม".
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บุษบา กนกศิลปธรรม. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /บุษบา กนกศิลปธรรม."
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -


การสัมมนาเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แกนนำการพัฒนาในแผนฯ7 1 มีนาคม 2533 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

จัดโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย[สสวทท] ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม