ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการของลูกค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน /คมวิทย์ ศิริธร
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-671-501-1
ผู้แต่ง : คมวิทย์ ศิริธร
บรรณานุกรม

คมวิทย์ ศิริธร. (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการของลูกค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน /คมวิทย์ ศิริธร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

คมวิทย์ ศิริธร. 2549. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการของลูกค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน /คมวิทย์ ศิริธร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

คมวิทย์ ศิริธร. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการของลูกค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน /คมวิทย์ ศิริธร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -