ชื่อหนังสือ : การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคตเรื่อง สามัญทัศน์องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 /อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-545-316-1
ผู้แต่ง : อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ
บรรณานุกรม

อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ. (2548). การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคตเรื่อง สามัญทัศน์องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 /อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ.
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ. 2548. "การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคตเรื่อง สามัญทัศน์องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 /อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ".
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ. "การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคตเรื่อง สามัญทัศน์องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 /อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ."
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -