ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2548 ของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปัตย์ /เอกราช เจียมอุย
ปี : 2548
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-545-945-3
ผู้แต่ง : เอกราช เจียมอุย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 46
บรรณานุกรม

เอกราช เจียมอุย. (2548). กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2548 ของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปัตย์ /เอกราช เจียมอุย.
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เอกราช เจียมอุย. 2548. "กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2548 ของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปัตย์ /เอกราช เจียมอุย".
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เอกราช เจียมอุย. "กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2548 ของพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปัตย์ /เอกราช เจียมอุย."
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -