ชื่อหนังสือ : การศึกษาการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูวิชาเอกอนุบาล
ปี : 2532
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 9745761516
ผู้แต่ง : เกษลดา มานะจุติ
บรรณานุกรม

เกษลดา มานะจุติ. (2532). การศึกษาการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูวิชาเอกอนุบาล.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เกษลดา มานะจุติ. 2532. "การศึกษาการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูวิชาเอกอนุบาล".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เกษลดา มานะจุติ. "การศึกษาการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูวิชาเอกอนุบาล."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -