ชื่อหนังสือ : การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม /สมจิตต์ วานิชเสถียร
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
DOI : 10.14457/CMU.the.2006.63
หมายเลข ISBN : 974-9895-99-1
ผู้แต่ง : สมจิตต์ วานิชเสถียร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

สมจิตต์ วานิชเสถียร. (2549). การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม /สมจิตต์ วานิชเสถียร.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมจิตต์ วานิชเสถียร. 2549. "การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม /สมจิตต์ วานิชเสถียร".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมจิตต์ วานิชเสถียร. "การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม /สมจิตต์ วานิชเสถียร."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -