ชื่อหนังสือ : เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน /เสรี พงศ์พิศ
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-94586-0-5
ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ
บรรณานุกรม

เสรี พงศ์พิศ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน /เสรี พงศ์พิศ.
    กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.

เสรี พงศ์พิศ. 2549. "เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน /เสรี พงศ์พิศ".
    กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.

เสรี พงศ์พิศ. "เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน /เสรี พงศ์พิศ."
    กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -