ชื่อหนังสือ : ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 /วัชราภรณ์ สะเดา
ปี : 2549
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วัชราภรณ์ สะเดา
บรรณานุกรม

วัชราภรณ์ สะเดา. (2549). ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 /วัชราภรณ์ สะเดา.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วัชราภรณ์ สะเดา. 2549. "ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 /วัชราภรณ์ สะเดา".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วัชราภรณ์ สะเดา. "ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 /วัชราภรณ์ สะเดา."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -