ชื่อหนังสือ : ศักยภาพและความพร้อมการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงราย /ยุพิน หมีใจเจริญ, วรีวรรณ ศิริจันทร์, นิติศักดิ์ เจริญรูป
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ยุพิน หมีใจเจริญ
บรรณานุกรม

ยุพิน หมีใจเจริญ. (2550). ศักยภาพและความพร้อมการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงราย /ยุพิน หมีใจเจริญ, วรีวรรณ ศิริจันทร์, นิติศักดิ์ เจริญรูป.
    เชียงราย: คณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิยาเขตเชียงราย.

ยุพิน หมีใจเจริญ. 2550. "ศักยภาพและความพร้อมการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงราย /ยุพิน หมีใจเจริญ, วรีวรรณ ศิริจันทร์, นิติศักดิ์ เจริญรูป".
    เชียงราย: คณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิยาเขตเชียงราย.

ยุพิน หมีใจเจริญ. "ศักยภาพและความพร้อมการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงราย /ยุพิน หมีใจเจริญ, วรีวรรณ ศิริจันทร์, นิติศักดิ์ เจริญรูป."
    เชียงราย: คณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิยาเขตเชียงราย, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -