ชื่อหนังสือ : การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมี ที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด /ด้วง พุธศุกร์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
DOI : 10.14457/CMU.res.2007.83
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ด้วง พุธศุกร์
บรรณานุกรม

ด้วง พุธศุกร์. (2550). การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมี ที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด /ด้วง พุธศุกร์...[และคนอื่นๆ].
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ด้วง พุธศุกร์. 2550. "การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมี ที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด /ด้วง พุธศุกร์...[และคนอื่นๆ]".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ด้วง พุธศุกร์. "การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมี ที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด /ด้วง พุธศุกร์...[และคนอื่นๆ]."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -