ชื่อหนังสือ : การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้านผู้บริหารกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 /นิวัตน์ โชติสวัสดิ์
ปี : 2549
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/SU.the.2006.20
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นิวัตน์ โชติสวัสดิ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

นิวัตน์ โชติสวัสดิ์. (2549). การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้านผู้บริหารกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 /นิวัตน์ โชติสวัสดิ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นิวัตน์ โชติสวัสดิ์. 2549. "การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้านผู้บริหารกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 /นิวัตน์ โชติสวัสดิ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นิวัตน์ โชติสวัสดิ์. "การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้านผู้บริหารกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 /นิวัตน์ โชติสวัสดิ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -