ชื่อหนังสือ : การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ /ปริศนา บุญศักดิ์
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปริศนา บุญศักดิ์
บรรณานุกรม

ปริศนา บุญศักดิ์. (2550). การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ /ปริศนา บุญศักดิ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ.

ปริศนา บุญศักดิ์. 2550. "การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ /ปริศนา บุญศักดิ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ.

ปริศนา บุญศักดิ์. "การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ /ปริศนา บุญศักดิ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -