ชื่อหนังสือ : การพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี 2549 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). การพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี 2549 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
    กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "การพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี 2549 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ".
    กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "การพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี 2549 /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ."
    กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -