ชื่อหนังสือ : ทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อการวิจัยเชิงลึก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน /พงษ์สันติ์ สีจันทร์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พงษ์สันติ์ สีจันทร์
บรรณานุกรม

พงษ์สันติ์ สีจันทร์. (2549). ทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อการวิจัยเชิงลึก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน /พงษ์สันติ์ สีจันทร์...[และคนอื่นๆ].
    นครปฐม: ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

พงษ์สันติ์ สีจันทร์. 2549. "ทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อการวิจัยเชิงลึก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน /พงษ์สันติ์ สีจันทร์...[และคนอื่นๆ]".
    นครปฐม: ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

พงษ์สันติ์ สีจันทร์. "ทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อการวิจัยเชิงลึก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน /พงษ์สันติ์ สีจันทร์...[และคนอื่นๆ]."
    นครปฐม: ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -