ชื่อหนังสือ : การศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยาก ควบคุมลูกน้ำยุงลาย /ชุลีพร วณิชกุลชัยพร
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ชุลีพร วณิชกุลชัยพร
บรรณานุกรม

ชุลีพร วณิชกุลชัยพร. (2550). การศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยาก ควบคุมลูกน้ำยุงลาย /ชุลีพร วณิชกุลชัยพร.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ชุลีพร วณิชกุลชัยพร. 2550. "การศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยาก ควบคุมลูกน้ำยุงลาย /ชุลีพร วณิชกุลชัยพร".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ชุลีพร วณิชกุลชัยพร. "การศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยาก ควบคุมลูกน้ำยุงลาย /ชุลีพร วณิชกุลชัยพร."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -