ชื่อหนังสือ : การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นต้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่ได้รับการสอนอ่าน ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญากับการสอนแบบปกติ /มนัสนันท์ ทิพยจันทร์
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มนัสนันท์ ทิพยจันทร์
บรรณานุกรม

มนัสนันท์ ทิพยจันทร์. (2550). การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นต้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่ได้รับการสอนอ่าน ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญากับการสอนแบบปกติ /มนัสนันท์ ทิพยจันทร์.
    ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

มนัสนันท์ ทิพยจันทร์. 2550. "การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นต้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่ได้รับการสอนอ่าน ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญากับการสอนแบบปกติ /มนัสนันท์ ทิพยจันทร์".
    ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

มนัสนันท์ ทิพยจันทร์. "การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นต้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่ได้รับการสอนอ่าน ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญากับการสอนแบบปกติ /มนัสนันท์ ทิพยจันทร์."
    ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -