ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /ธวัชชัย ฝากมิตร
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ธวัชชัย ฝากมิตร
บรรณานุกรม

ธวัชชัย ฝากมิตร. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /ธวัชชัย ฝากมิตร.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธวัชชัย ฝากมิตร. 2550. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /ธวัชชัย ฝากมิตร".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธวัชชัย ฝากมิตร. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /ธวัชชัย ฝากมิตร."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -