ชื่อหนังสือ : การตรวจสอบคุณภาพน้ำในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ประดิษฐ์ มีสุข, วรากร วิศพันธ์, สัมพันธ์ พลันสังเกตุ
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ มีสุข
บรรณานุกรม

ประดิษฐ์ มีสุข. (2550). การตรวจสอบคุณภาพน้ำในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ประดิษฐ์ มีสุข, วรากร วิศพันธ์, สัมพันธ์ พลันสังเกตุ.
    สงขลา: ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ประดิษฐ์ มีสุข. 2550. "การตรวจสอบคุณภาพน้ำในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ประดิษฐ์ มีสุข, วรากร วิศพันธ์, สัมพันธ์ พลันสังเกตุ".
    สงขลา: ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ประดิษฐ์ มีสุข. "การตรวจสอบคุณภาพน้ำในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง /ประดิษฐ์ มีสุข, วรากร วิศพันธ์, สัมพันธ์ พลันสังเกตุ."
    สงขลา: ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -