ชื่อหนังสือ : ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /มณฑา หิรัญบัฏ
ปี : 2549
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มณฑา หิรัญบัฏ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

มณฑา หิรัญบัฏ. (2549). ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /มณฑา หิรัญบัฏ.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มณฑา หิรัญบัฏ. 2549. "ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /มณฑา หิรัญบัฏ".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มณฑา หิรัญบัฏ. "ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /มณฑา หิรัญบัฏ."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -