ชื่อหนังสือ : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย /ทัดมนู โพธิสารัตน์
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
DOI : 10.14457/CMU.res.2006.29
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ทัดมนู โพธิสารัตน์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 7
บรรณานุกรม

ทัดมนู โพธิสารัตน์. (2549). การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย /ทัดมนู โพธิสารัตน์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทัดมนู โพธิสารัตน์. 2549. "การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย /ทัดมนู โพธิสารัตน์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทัดมนู โพธิสารัตน์. "การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย /ทัดมนู โพธิสารัตน์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -