ชื่อหนังสือ : อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี : 2526
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วรรณี บุญศักดิ์
บรรณานุกรม

วรรณี บุญศักดิ์. (2526). อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณี บุญศักดิ์. 2526. "อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณี บุญศักดิ์. "อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -