ชื่อหนังสือ : การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ /ทวีศักดิ์ เรือนมณี
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
DOI : 10.14457/CMU.res.2008.148
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ เรือนมณี
บรรณานุกรม

ทวีศักดิ์ เรือนมณี. (2551). การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ /ทวีศักดิ์ เรือนมณี.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทวีศักดิ์ เรือนมณี. 2551. "การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ /ทวีศักดิ์ เรือนมณี".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทวีศักดิ์ เรือนมณี. "การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ /ทวีศักดิ์ เรือนมณี."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -