ชื่อหนังสือ : การผลิตแพะในภาคเหนือของประเทศไทย และการใช้กระถินสดและเศษผักกาดหอม ห่อเป็นอาหารหยาบของแพะรุ่น /วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/CMU.the.2007.133
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ. (2550). การผลิตแพะในภาคเหนือของประเทศไทย และการใช้กระถินสดและเศษผักกาดหอม ห่อเป็นอาหารหยาบของแพะรุ่น /วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ. 2550. "การผลิตแพะในภาคเหนือของประเทศไทย และการใช้กระถินสดและเศษผักกาดหอม ห่อเป็นอาหารหยาบของแพะรุ่น /วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ. "การผลิตแพะในภาคเหนือของประเทศไทย และการใช้กระถินสดและเศษผักกาดหอม ห่อเป็นอาหารหยาบของแพะรุ่น /วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -