ชื่อหนังสือ : การบริหารงานพัฒนาชนบท
ปี : 2512
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วันชัย ฤกษ์อร่าม
บรรณานุกรม

วันชัย ฤกษ์อร่าม. (2512). การบริหารงานพัฒนาชนบท.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันชัย ฤกษ์อร่าม. 2512. "การบริหารงานพัฒนาชนบท".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันชัย ฤกษ์อร่าม. "การบริหารงานพัฒนาชนบท."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -


กลยุทธ์การพึ่งตนเอง /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย