ชื่อหนังสือ : วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ /องอาจ นัยพัฒน์
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-94269-4-0
ผู้แต่ง : องอาจ นัยพัฒน์
บรรณานุกรม

องอาจ นัยพัฒน์. (2549). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ /องอาจ นัยพัฒน์.
    กรุงเทพฯ: สามลดา.

องอาจ นัยพัฒน์. 2549. "วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ /องอาจ นัยพัฒน์".
    กรุงเทพฯ: สามลดา.

องอาจ นัยพัฒน์. "วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ /องอาจ นัยพัฒน์."
    กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -