ชื่อหนังสือ : การปรับปรุงกระบวนการคุณภาพฝ่ายการเงินและบัญชี ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ศึกษากรณี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย /พรหมพร เที่ยงธรรม
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พรหมพร เที่ยงธรรม
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

พรหมพร เที่ยงธรรม. (2550). การปรับปรุงกระบวนการคุณภาพฝ่ายการเงินและบัญชี ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ศึกษากรณี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย /พรหมพร เที่ยงธรรม.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พรหมพร เที่ยงธรรม. 2550. "การปรับปรุงกระบวนการคุณภาพฝ่ายการเงินและบัญชี ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ศึกษากรณี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย /พรหมพร เที่ยงธรรม".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พรหมพร เที่ยงธรรม. "การปรับปรุงกระบวนการคุณภาพฝ่ายการเงินและบัญชี ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ศึกษากรณี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย /พรหมพร เที่ยงธรรม."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -