ชื่อหนังสือ : การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา /วัชราภรณ์ จิตรมาศ
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วัชราภรณ์ จิตรมาศ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 14
บรรณานุกรม

วัชราภรณ์ จิตรมาศ. (2550). การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา /วัชราภรณ์ จิตรมาศ.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชราภรณ์ จิตรมาศ. 2550. "การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา /วัชราภรณ์ จิตรมาศ".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชราภรณ์ จิตรมาศ. "การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา /วัชราภรณ์ จิตรมาศ."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -