ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโทรศัพท์ในเพลงไทยสากล /พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์. (2550). การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโทรศัพท์ในเพลงไทยสากล /พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์. 2550. "การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโทรศัพท์ในเพลงไทยสากล /พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์. "การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโทรศัพท์ในเพลงไทยสากล /พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -