ชื่อหนังสือ : มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กำกับดูแลคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา. (2550). มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กำกับดูแลคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา. 2550. "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กำกับดูแลคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา. "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กำกับดูแลคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -