ชื่อหนังสือ : โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทย /ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, พัตธนี วินิจจะกูล
ปี : 2527
หมวด : รายงานการวิจัย
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
บรรณานุกรม

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์. (2527). โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทย /ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, พัตธนี วินิจจะกูล.
    กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลรามาธิบดี.

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์. 2527. "โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทย /ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, พัตธนี วินิจจะกูล".
    กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลรามาธิบดี.

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์. "โภชนาการและภาวะสังคมปัญหาโภชนาการในประเทศไทย /ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, พัตธนี วินิจจะกูล."
    กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2527. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -