ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ [SUV] ยี่ห้อฟอร์ด ในกรุงเทพมหานคร /จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 16
บรรณานุกรม

จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ [SUV] ยี่ห้อฟอร์ด ในกรุงเทพมหานคร /จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย. 2550. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ [SUV] ยี่ห้อฟอร์ด ในกรุงเทพมหานคร /จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ [SUV] ยี่ห้อฟอร์ด ในกรุงเทพมหานคร /จิตฏภัทร์ ว่องพิทูรมานะชัย."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -