ชื่อหนังสือ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข [ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548] และภาคผนวก /สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 970-7289-71-7
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2551). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข [ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548] และภาคผนวก /สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
    กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงาน ก.พ..

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2551. "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข [ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548] และภาคผนวก /สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน".
    กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงาน ก.พ..

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข [ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548] และภาคผนวก /สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน."
    กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -


สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 58

กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี