ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา /สุธรรม ลิ่มพานิช
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุธรรม ลิ่มพานิช
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

สุธรรม ลิ่มพานิช. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา /สุธรรม ลิ่มพานิช.
    กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง.

สุธรรม ลิ่มพานิช. 2551. "ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา /สุธรรม ลิ่มพานิช".
    กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง.

สุธรรม ลิ่มพานิช. "ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา /สุธรรม ลิ่มพานิช."
    กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -