ชื่อหนังสือ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องงานไส /บุญสงค์ ตั้งเจริญ
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บุญสงค์ ตั้งเจริญ
บรรณานุกรม

บุญสงค์ ตั้งเจริญ. (2550). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องงานไส /บุญสงค์ ตั้งเจริญ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

บุญสงค์ ตั้งเจริญ. 2550. "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องงานไส /บุญสงค์ ตั้งเจริญ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

บุญสงค์ ตั้งเจริญ. "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องงานไส /บุญสงค์ ตั้งเจริญ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -