ชื่อหนังสือ : การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ของ สลา คุณวุฒิ /วิภา ปานประชา
ปี : 2549
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วิภา ปานประชา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 42
บรรณานุกรม

วิภา ปานประชา. (2549). การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ของ สลา คุณวุฒิ /วิภา ปานประชา.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิภา ปานประชา. 2549. "การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ของ สลา คุณวุฒิ /วิภา ปานประชา".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิภา ปานประชา. "การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ของ สลา คุณวุฒิ /วิภา ปานประชา."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -