ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 /ธัญดา ณะศิริ
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ธัญดา ณะศิริ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 9
บรรณานุกรม

ธัญดา ณะศิริ. (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 /ธัญดา ณะศิริ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ธัญดา ณะศิริ. 2551. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 /ธัญดา ณะศิริ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ธัญดา ณะศิริ. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 /ธัญดา ณะศิริ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -