ชื่อหนังสือ : การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์แอนโธไชยานินของกล้วยไม้ /คำรพ รัตนสุต
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : คำรพ รัตนสุต
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

คำรพ รัตนสุต. (2551). การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์แอนโธไชยานินของกล้วยไม้ /คำรพ รัตนสุต.
    พิษณุโลก: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

คำรพ รัตนสุต. 2551. "การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์แอนโธไชยานินของกล้วยไม้ /คำรพ รัตนสุต".
    พิษณุโลก: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

คำรพ รัตนสุต. "การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์แอนโธไชยานินของกล้วยไม้ /คำรพ รัตนสุต."
    พิษณุโลก: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -