ชื่อหนังสือ : การพัฒนาแนวทางการบริหารการเงินในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดศรีภวังค์ โรงเรียนวัดทำใหม่ และโรงเรียนวัดลาดระโหง /สุพจน์ สงวนงาม
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุพจน์ สงวนงาม
บรรณานุกรม

สุพจน์ สงวนงาม. (2551). การพัฒนาแนวทางการบริหารการเงินในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดศรีภวังค์ โรงเรียนวัดทำใหม่ และโรงเรียนวัดลาดระโหง /สุพจน์ สงวนงาม.
    พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

สุพจน์ สงวนงาม. 2551. "การพัฒนาแนวทางการบริหารการเงินในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดศรีภวังค์ โรงเรียนวัดทำใหม่ และโรงเรียนวัดลาดระโหง /สุพจน์ สงวนงาม".
    พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

สุพจน์ สงวนงาม. "การพัฒนาแนวทางการบริหารการเงินในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดศรีภวังค์ โรงเรียนวัดทำใหม่ และโรงเรียนวัดลาดระโหง /สุพจน์ สงวนงาม."
    พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -