ชื่อหนังสือ : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ /วิรัชช พานิชวงศ์
ปี : 2528
หมวด : Visual
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วิรัชช พานิชวงศ์
บรรณานุกรม

วิรัชช พานิชวงศ์. (2528). องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ /วิรัชช พานิชวงศ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิรัชช พานิชวงศ์. 2528. "องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ /วิรัชช พานิชวงศ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิรัชช พานิชวงศ์. "องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ /วิรัชช พานิชวงศ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -