ชื่อหนังสือ : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำปลาร้าบอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง /วาทินี ทิพม่อม
ปี : 2549
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/KKU.the.2006.108
หมายเลข ISBN : 974-626-716-7
ผู้แต่ง : วาทินี ทิพม่อม
บรรณานุกรม

วาทินี ทิพม่อม. (2549). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำปลาร้าบอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง /วาทินี ทิพม่อม.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วาทินี ทิพม่อม. 2549. "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำปลาร้าบอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง /วาทินี ทิพม่อม".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วาทินี ทิพม่อม. "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำปลาร้าบอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง /วาทินี ทิพม่อม."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -