ชื่อหนังสือ : บทบาทของผู้นำท้องที่ในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส /อารัญ เจ๊ะมะ
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อารัญ เจ๊ะมะ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

อารัญ เจ๊ะมะ. (2551). บทบาทของผู้นำท้องที่ในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส /อารัญ เจ๊ะมะ.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อารัญ เจ๊ะมะ. 2551. "บทบาทของผู้นำท้องที่ในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส /อารัญ เจ๊ะมะ".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อารัญ เจ๊ะมะ. "บทบาทของผู้นำท้องที่ในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส /อารัญ เจ๊ะมะ."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -