ชื่อหนังสือ : ลักษณะการใช้ภาษาและเนื้อหา ในเพลงกล่อมเด็ก จังหวัดพัทลุง /นิตยา ชูดำ
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นิตยา ชูดำ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 28
บรรณานุกรม

นิตยา ชูดำ. (2550). ลักษณะการใช้ภาษาและเนื้อหา ในเพลงกล่อมเด็ก จังหวัดพัทลุง /นิตยา ชูดำ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิตยา ชูดำ. 2550. "ลักษณะการใช้ภาษาและเนื้อหา ในเพลงกล่อมเด็ก จังหวัดพัทลุง /นิตยา ชูดำ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิตยา ชูดำ. "ลักษณะการใช้ภาษาและเนื้อหา ในเพลงกล่อมเด็ก จังหวัดพัทลุง /นิตยา ชูดำ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download