ชื่อหนังสือ : ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชดำริระหว่าง พ.ศ.2520-2521
ปี : 2523
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วิไลวรรณ อัศวกุล
บรรณานุกรม

วิไลวรรณ อัศวกุล. (2523). ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชดำริระหว่าง พ.ศ.2520-2521.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิไลวรรณ อัศวกุล. 2523. "ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชดำริระหว่าง พ.ศ.2520-2521".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิไลวรรณ อัศวกุล. "ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชดำริระหว่าง พ.ศ.2520-2521."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -