ชื่อหนังสือ : การศึกษากระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์ของโปรตีน จากมันเส้นหมักยีสต์ ต่อกระบวนการหมักการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และความสามารถในการย่อยได้ ของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง /กฤษฎา บุญนพ
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กฤษฎา บุญนพ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 10
บรรณานุกรม

กฤษฎา บุญนพ. (2551). การศึกษากระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์ของโปรตีน จากมันเส้นหมักยีสต์ ต่อกระบวนการหมักการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และความสามารถในการย่อยได้ ของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง /กฤษฎา บุญนพ.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กฤษฎา บุญนพ. 2551. "การศึกษากระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์ของโปรตีน จากมันเส้นหมักยีสต์ ต่อกระบวนการหมักการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และความสามารถในการย่อยได้ ของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง /กฤษฎา บุญนพ".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กฤษฎา บุญนพ. "การศึกษากระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์ของโปรตีน จากมันเส้นหมักยีสต์ ต่อกระบวนการหมักการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และความสามารถในการย่อยได้ ของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง /กฤษฎา บุญนพ."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -